Baptism/Chrzest

Celebration of Baptism (Chrzty) By appointment only (tylko przez uprzednie zgłoszenie)

 

Baptism

 

 SPONSOR CERTIFICATES

In order for us to issue a sponsor certificate to someone who wishes to be a godparent at Baptism or a sponsor for Confirmation, the following rules from the Code of Canon Law of the Catholic Church must be fulfilled: 

  1. Must be 16 years old.
  2. Must be baptized and have already received Communion and Confirmation.
  3. Must be a registered member of the parish. Just because you attend Mass here on Sunday, does not make you a member. Anyone who reaches the age of 21, should be registered after their 21st birthday, even through they may still appear on their parent’s card. The only exceptions to this are if the person is still attending college or they are serving in the Armed Forces.
  4. If you are married, it must be a valid Catholic wedding. People in civil marriages or second non-Church marriages cannot be a sponsor or godparent. A divorced person, who has not been remarried, can be a sponsor or godparent.

Some people bring in a baptismal, Communion and/or Confirmation certificate. These are not sponsor certificates. People from Poland, who are here visiting family members and wish to be a godparent or sponsor, should bring a “zaświadczenie” from their pastor in Poland.

Also, there are some people who register in the parish and are under the impression that they could get a sponsor certificate immediately. Any new registration to the parish must wait at least six months before getting a certificate

New Baptismal Preparation Classes

Beginning in March 2015, all couples requesting Baptism for their children will be asked to attend one class of preparation before the Baptism of their child. This program is for all those couples who are planning to have their first childbaptized. Those who wish to attend the preparation class for their second or third child are invited to do so. The classes will be held in English or Polish and will be given by Jacek Muszynski, our Parish Deacon. When you call to set the date for the Baptism, the date for the class will be given to you.

 


 

Przepisy dla osób ubiegających sie o zaświadczenia

 Wszyscy, którzy mają być rodzicami chrzestnymi lub świadkami do bierzmowania obowiązuje kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa te muszą być przestrzegane:

  1. Osoba musi mieć 16 lat lub więcej.
  2. Osoba musi być ochrzczona, po I-ej Komunii i Bierzmowaniu.
  3. Osoba musi być zapisana do parafii (przychodząc na Mszę Św. nie znaczy, że jest się parafianinem). Każdy, kto skończył 21 lat powinien mieć swoją kartę (wyjątek jeśli osoba ciągle studiuje lub służy w wojsku).

Małżeństwa muszą mieć ślub kościelny. Osoby, które mają tylko ślub cywilny lub drugie małżeństwo bez ślubu kościelnego nie mogą być chrzestnymi lub świadkami do bierzmowania. Rozwiedzona osoba która ponownie nie zawarła malżeństwa może byc świadkiem lub chrzestnym. Czasem niektórzy przynoszą dokument chrztu, I-ej Komuni, lub bierzmowania – to nie są właściwe dokumenty. Osoby z Polski, które tutaj są chwilowo i są zaproszone za chrzestnych lub świadkow do bierzmowania powinny otrzymać takie „zaświadczenie” ze swojej parafii z Polski.

Każda osoba nowo zapisana do parafii, dopiero po sześciu miesiącach może otrzymać zaświadczenie, że moze byc chrzestnym. 

Nowe klasy przygotowujące do Chrztu

Począwszy od Marca tego roku 2015, wszystkie pary które chcą ochrzcić swoje dziecko musze wziąć udział w jednym spotkaniu przed chrztem swojego dziecka. Te nowe klasy są tylko dla rodziców którzy będą chrzcić pierwsze dziecko. Rodzice którzy będą chrzcić drugie czy trzecie dziecko też mogą wziąć udział w tej nauce jeżęli mają takie życzenie. Klasy będą w języku polskim i angielskim i będą prowadzone przez Diakona Jacka Muszyńskiego. Jak zadzwonicie zamówić datę na chrzest wtedy podamy datę nauki.