Holy Name Society/Towarzystwo Św. Imienia Jezus

 WHO WE ARE

          The Holy Name Society promotes the honor and glory of our Divine God and the personal sanctification of its members by acts of love and devotion to the most Holy Name of Jesus.  The spirited life of its members is a perpetual act of reverence and love. Our members perform the Corporal Works of Mercy to feed the hungry, to clothe the naked, give drink to the thirsty, shelter to the homeless, tend the sick, visit those in prison, and bury the dead members.   We perform the Spiritual Works of Mercy to convert sinners, instruct the ignorant, counsel the wayward, comfort the sorrowing, bear adversity patiently, forgive offenses, and pray for the living and the dead on a parochial, diocesan, and national level. The Holy Name Society promotes respect for the most Holy Name of God, faith in the Catholic Church and the Magisterium, loyalty to one’s country, and respect for all lawful authority, both civil and religious.  In the past 50 years we have made a significant difference in showcasing and promoting the most Holy name of God through the establishment of the Parish Priests Scholarships, and hosting numerous religious and cultural events.  One of our strategic initiatives will be to focus on increasing the visibility of the Holy Name Society among our youth in our parish.  We also plan to expand the scholarship fund. The Parish is expending a great deal of effort and funds on renovating the Church and the School.  There are plans to host a few events and fundraisers every year to build the necessary endowments and towards the renovation fund of the Sacred Heart Church.

Current Executive Board 2019 - 2020

 

President                                Paul Dumais

First Vice President                Matt Szylobryt

Second Vice President           Chris Heppner

Financial Secretary                 Chris Szylobryt

Treasurer                                Jeff Reut

Recording Secretary               George Popczak

 

Spiritual Leader             Msgr. Daniel Plocharczyk

 

Current Members Enrolled - 238

 

All male good standing Sacred Heart Parishioners are welcomed to join. Membership dues are $5.00 per annum.  

 

General Membership meetings are held the third Tuesday of the month (except July and August) that begin at 6:30pm in the Pope John Paul II Hall located in the basement of the rectory.

 

 

KIM JESTEŚMY?

 Towarzystwo Świetego Imienia promuje cześć i chwałę naszego Boga i osobiste posłuszeństwo jego członków przez akty miłości i przywiązania do najbardziej świętego imienia Jezus.  Życie duchowe jego członków to akt wieczysty czci i miłości. Nasi członkowie wykonują  dzieła miłosierdzia płynące z Ewangelii: głodnych nakarmić, nagich ubrać, spragnionych napoić, dać schronienia dla bezdomnych, zaopiekować sie chorym, więżniów odwiedzić, a zmarłych pochować. Wykonujemy prace duchowe: grzeszników do nawrócenia zachęcać, ignorantów i nieobliczalnych dobrą radą wspierać, strapionych pocieszać, przebaczać przewinienia i modlić się za żywych i zmarłych parafian, za diecezję i sprawy kraju. Towarzystwo Świętego Imienia promuje szacunek dla najbardziej świętego imienia Pana Boga, wiarę w Kościół Katolicki i Magisterium Kościoła, lojalność wobec państwa, poszanowanie dla wszystkich legalnych władz, zarówno cywilnych, jak i religijnych. W ostatnich 50 latach dokonaliśmy znaczącej różnicy w prezentowaniu i promowaniu najświętszego imienia Boga poprzez ustanowienie naszego stypendium dla uczniów  oraz byliśmy gospodarzami licznych religijnych i kulturalnych spotkań. Jednym z naszych strategicznych inicjatyw będzie skoncentrownie sie  na zwiększaniu widoczności Towarzystwa  wśród naszej młodzieży w naszej parafii. Planujemy rozszerzyć fundusz stypendialny. Parafia wkłada wiele wysiłku i środków na remont i utrzymanie kościoła i szkoły.  Istnieją plany organizowania co roku festynów w zdobywaniu niezbędnej  dotacji i funduszy na renowację Kościoła Najświętszego Serca.

 

THEREV. JOHNM.BALASAandTHEREV.PAULP.WYSOCKIMEMORIAL SCHOLARSHIP APPLICATION FORM

 

 

 


  THERT.REV.MSGR.LUCYANBOJNOWSKIMEMORIALSCHOLARSHIPAPPLICATIONFORM