Klub Katolicki Niewiast i Panien

Klub Katolicki Niewiast i Panien działa od roku 1922 przy parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początkowo była to bardzo liczna grupa kobiet (ponad 200), która starała się o dobro kościoła i całej parafii. Obecnie liczba członkiń klubu jest zdecydowanie mniejsza, aczkolwiek starająca się zachowywac te same zasady i tradycje co pierwotnie. Comiesięczne spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 2pm od marca do czerwca i od września do grudnia w sali szkolnej. Na spotkaniach odbywają się dyskusje na różne tematy, przedstawiane są sprawozdania oraz oczywiście są modlitwy. Panie z klubu odwiedzają chore członkinie w domach opieki, obchodzą wspólnie Dzień Matki z uroczystą Mszą Św., a przed Bożym Narodzeniem spotykają się na uroczystym "Opłatku". 

Zapraszamy nowe panie do przyłączenia się do nas. 


 Catholic Club Women and Ladies  works from 1922 in the parish of the Sacred Heart of Jesus. Initially it was a very large group of women (about 200) which has sought to work for the goodness  of the church and parishioners. Now the number of the members of the club is very low  although they apply the same rules and traditions as the original.

Monthly meetings are held in each second Sunday of the month at 2pm from March to June and from September to December in the classroom at school. The meetings are held discussions on various topics, presented reports and of course prayers. Ladies from club visit sick members in nursing homes, celebrate with the mass Mother's Day and before Christmas they meet on Oplatek (white waffle).