Columbarium/Kolumbarium

                       

In October of 2013 a Columbarium was installed and blessed by Archbishop Mansell on November 3rd of 2013. Niches may be purchased for the burial of cremains. Each niches will hold two urns, there is a size restriction. Anyone can purchase a niche, they do not have to be registered member of Sacred Heart  or Holy Cross Church.


W październiku 2013 zostało oddane do użytku kolumbarium poświęcone przez ówczesnego Arcybiskupa Mansell w listopadzie 2013. Nisze przeznaczone są do pochowania prochów. Każda nisza (mająca określony rozmiar) przeznaczona jest na dwie urny z prochami. Każdy może kupic nisze, nie wymagana jest przynależnośc do żadnej parafi.

CREMATION

 On July 30, 1977, the Congregation for Divine Worship and the Disciple of the Sacraments at the Vatican published a Decree from Pope John Paul II which clarified the Catholic Church’s stance on cremation. This Decree gave permission for a Funeral Mass to be celebrated with the cremated remains present in Church. Before this, the ashes were not allowed in Church during the Funeral Mass.

Another very important part of this Decree emphasized what should be done with the remains of a person who has been cremated. The policy of the Catholic Church is as follows:

“The cremated remains of a body should be treated with the same respect given to the human body from which they come. This includes the use of a worthy vessel to contain the ashes, the manner in which they are carried, the care and attention to appropriate placement and transport, and the final disposition. THE CREMATED REMAINS SHOULD BE BURIED IN A GRAVE OR ENTOMBED IN A MAUSOLEUM OR COLUMBARIUM. The practice of scattering cremated remains on the sea, from the air, or on the ground, or keeping cremated remains in the home of a relative or friend of the deceased are not the reverent disposition that the Church requires.”

The latest extremely disrespectful custom that has begun, is the separation of the ashes into lockets or containers so that the children and relatives can have their loved ones ashes hanging around their necks or on mantel and fireplaces.

If the cremated remains are not buried or entombed, the living relatives should realize that they are depriving their loved ones from resting in peace.

KREMACJA ZWŁOK

30 lipca 1997 roku, Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie opublikowała dekret Papieża Jana Pawła II, wyjaśniający zdanie Kościoła Katolickiego na temat kremacji. Dekret ten pozwala na celebrowanie Mszy św. przy wniesionych do Kościoła spalonych zwłokach ludzkich. Poprzednio bowiem, prochy nie mogły przebywać w Kościele podczas Mszy św. pogrzebowej.

Inna bardzo ważna część dekretu podkreśla, co powinno być zrobione ze szczątkami osoby skremowanej, a mianowicie:

„Skremowane ciało powinno być traktowane z takim samym szacunkiem, jak ciało z którego pochodzą, to znaczy należy używać godnych do tego celu pojemników na jego pochówek oraz sposobu niesienia ich i troski na ich umiejscowienie, transport i pochowanie.

SKREMOWANE SZCZĄTKI POWINNY BYĆ POCHOWANE W GROBIE LUB ZŁOŻONE W MAUZOLEUM-monumentalnym grobowcu ludzkich prochów, albo W KOLUMBARIUM-przechowalni urn z prochami przy krematoriach. Praktyka rozrzucania skremowanych szczątek na morzu, na ziemi lub przetrzymywanie ich u siebie lub u przyjaciela zmarłego nie są przykładem godnego względem ich szacunku, jakiego Kościół wymaga.”

Ogromny brak szacunku względem osoby zmarłej polego na rodzielaniu i wkładaniu prochów do medalionów czy innych pojemników, które dzieci albo krewni wieszają na szyi, albo stawiają na lub przy kominku.

Jeśli skremowane szczątki nie są pogrzebane lub złożone w mauzoleum, krewni powinni sobie zdawać sprawę, że pozbawiają swych ukochanych spoczynku w pokoju.